Beru na vědomí
Webová stránka používá technické / krátkodobé soubory cookies, které slouží ke správné funkčnosti a zobrazení webové stránky, ty lze využívat bez souhlasu uživatele. Více o ochraně osobních údajů v obchodních podmínkách. 

GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Společnost SMT Creatoys s.r.o., IČO: 26014017, se sídlem Zelená, 500 04 Hradec Králové-Kukleny, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20162, www.vytvarnehracky.cz, e-mail.: obchod@vytvarnehracky.cz (dále jen „Správce“), tímto informuje své zákazníky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) o způsobu a rozsahu zpracovávání jejich osobních údajů. Toto poučení se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků Správce.

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které získal v souladu s platnými právními předpisy a tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu – prodej zboží.

 

Rozsah a způsob zpracovávání osobních údajů

 

1/ Registrace v internetovém obchodě Správce, objednávka zboží, doručení zboží, úhrada zboží.

Zde Správci poskytujete tyto osobní údaje:

 

 • identifikační údaje zákazníka (např. jméno a příjmení, email)
 • údaje nezbytné k nákupu zboží
 • údaje pro odeslání a doručení zboží (např. dodací adresa)
 • údaje k evidenci provedené platby

 

Tyto osobní údaje slouží k uzavření a realizaci smlouvy o nákupu zboží a bez těchto údajů není možné kupní smlouvu uzavřít a realizovat. V případě objednávky zboží budou tyto údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“). V případě registrace budou tyto údaje zpracovávány po celou dobu registrace a po skončení registrace též po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví. V případě doručení zboží budou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě úhrady zboží budou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou Zákonem o účetnictví, Zákonem o DPH a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vaše osobní údaje (resp. údaje nezbytné pro odeslání a doručení zboží) poskytujeme třetím stranám - doručovacím společnostem, které doručují zboží na Vámi určenou adresu.

 

Reklamace zboží

Zde Správci poskytujete tyto osobní údaje:

 

 • identifikační údaje zákazníka;
 • údaje o objednávce.

 

Tyto osobní údaje je nutné poskytnout pro vyřízení reklamace, a poskytnutí těchto informací je zákonným požadavkem. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu možnosti uplatnění vad či jiných nároků, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

2/ Zasílání obchodních sdělení, marketing

 

Zde Správce zpracovává především tyto osobní údaje:

 

 • e-mailová adresa zákazníka
 • historie objednávek

 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, který spočívá v přímém marketingu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu Vaší registrace, dále po dobu 3 let od provedení posledního nákupu zboží.

 

3/ Soubory cookies

Webová stránka používá technické cookies, které slouží, aby se webové stránky správně zobrazovaly, ty lze využívat bez souhlasu uživatele, protože jde o krátkodobé cookies, které zmizí ihned po zavření prohlížeče a nikoho neprofilují.

Přestože většina prohlížečů cookies podporuje, jiné jednodušší prohlížeče (např. na mobilních zařízeních) je podporovat nemusejí; navíc cookies lze ve většině prohlížečů zakázat. Máte tedy možnost si cookies povolit/zakázat sami.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

V zákoně jde o samostatnou oblast, která je předmětem úpravy jiných předpisů (zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, resp. na evropské úrovni je to tzv. ePrivacy směrnice).

______________________________

Pro případ jakéhokoliv právního sporu mezi Správcem a zákazníkem je Správce oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje zákazníka i jakékoliv osobní údaje, které Správce o zákazníkovi shromáždí, za účelem úspěšného vedení případného právního sporu. Veškeré takto získané osobní údaje zákazníka budou v případě právního sporu poskytnuty právním zástupcům Správce.

 

Práva zákazníků e-shopu

 

Zákazník bere na vědomí, že podle GDPR má právo:

 

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje Správce zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud ovšem jiný právní předpis nevyžaduje uchovávání těchto údajů
 • v případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, má zákazník právo takový souhlas kdykoliv odvolat (prostřednictvím e-mailové adresy obchod@vytvarnehracky.cz:)
 • v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, má zákazník právo vznést námitku proti takovému zpracovávání, Správce tyto osobní údaje pak dále nebude zpracovávat

 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je
v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz

 

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Správce informuje své zákazníky, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 GDPR.

 

V případě, že máte jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžete se obrátit na Správce, konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je Vladimíra Jarošová na e-mailu: obchod@vytvarnehracky.cz
 

 

 

22. 5. 2018                                      vypracovala společnost SMT Creatoys s.r.o.